0

Technische wijzigingen in Ontslagregeling en Regeling UWV Ontslagprocedure

Nieuwsbericht | 17-12-2015 | 14:06

Op 17 december 2015 zijn technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure gepubliceerd. Deze houden verband met de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die via de Verzamelwet SZW 2016 zijn gerealiseerd en per 1 januari 2016 in werking treden. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt enige andere technische aanpassingen te doen.

De wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure treden eveneens per 1 januari 2016 in werking.

In de Ontslagregeling worden nadere regels gesteld in verschillende onderdelen van het ontslagrecht, dat sinds 1 juli 2015 geldt. Dit betreft onder meer regels met betrekking tot herplaatsing en de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag, alsmede regels met betrekking tot de transitievergoeding als een kleine werkgever werknemers wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen Ook worden in de Ontslagregeling nadere regels gesteld met betrekking tot het eerst beëindigen van andere arbeidsrelaties, alvorens toestemming kan worden verleend voor opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Via de Verzamelwet SZW 2016 is onder meer een wijziging aangebracht in het Burgerlijk Wetboek (BW) waardoor het referentiemoment voor beoordeling of sprake is van een kleine werkgever is gewijzigd. Dit werkt door in de Ontslagregeling. Verder is hierbij geregeld dat bij het bepalen of sprake is van een kleine werkgever, ook de bij die werkgever werkzame payrollwerknemers moeten worden meegeteld. Verder is in het BW opgenomen dat geen toestemming voor opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verleend als niet eerst afscheid is genomen van AOW-gerechtigden. Ook dit werkt door in de regels met betrekking tot de ontslagvolgorde zoals opgenomen in de Ontslagregeling. Zo is een rangorde aangebracht in arbeidsrelaties die eerst moeten worden beëindigd. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt te regelen hoe moet worden bepaald welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt als het afspiegelingsbeginsel geen uitsluitsel geeft, omdat in die berekening twee of meer leeftijdscategorieën aangemerkt worden waarbinnen een werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Tot slot is een klein aantal verduidelijkingen aangebracht.

In de Regeling UWV Ontslagprocedure worden regels gesteld voor de procedure tot het verlenen van toestemming door UWV voor een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en de hierbij te hanteren termijnen. Hierin is onder meer geregeld dat UWV geen toestemming voor opzegging verleent als uit een verzoek daartoe of tijdens de behandeling daarvan blijkt dat sprake is van een opzegverbod. UWV verleent wel toestemming als redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop het UWV beslist op het verzoek niet meer geldt.

Via de Verzamelwet SZW 2016 zijn deze regels opgenomen in het BW, zodat dit artikel uit de Regeling UWV Ontslagprocedure wordt geschrapt.

0

Nieuwe rechtspositie ambtenaren

Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Voor ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht. Net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel. Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020.

Speciale status ambtenaren blijft

De ambtelijke status verdwijnt niet. Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever blijft ambtenaar. De overheid is er voor het algemene belang. Daarom blijven de speciale regels voor ambtenaren bestaan. Deze komen te staan in een nieuwe Ambtenarenwet met daarin regels voor ambtenaren, bijvoorbeeld over:

 • geheimhoudingsplicht;
 • verbod om giften aan te nemen;
 • de plicht andere functies te melden.

Arbeidscontract in plaats van aanstelling

De aanstelling voor ambtenaren verdwijnt. Ambtenaren krijgen een arbeidscontract, net als werknemers in het bedrijfsleven. Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) komen in plaats van rechtspositieregelingen.

Private arbeids- en ontslagrecht voor ambtenaren

Voor ambtenaren gaat het private arbeids- en ontslagrecht gelden. Dit betekent dat een ambtenaar bij onenigheid met zijn werkgever of bij ontslag naar de kantonrechter gaat. Hij kan niet langer in bezwaar bij de eigen werkgever en in beroep bij de bestuursrechter. Voor ontslag moeten het UWV of de kantonrechter toestemming geven. De procedure bij ontslag verandert dus, maar de werkgever moet nog steeds een goede reden hebben voor ontslag. Net als onder het ambtenarenrecht.

Collectieve arbeidsvoorwaarden (cao’s)

De arbeidsvoorwaarden worden in het overleg van werkgevers en vakbonden besproken en vastgelegd in cao’s. De overheidswerkgevers zijn straks vrij om wel of niet een cao te sluiten, net als marktwerkgevers. Ook zijn ze vrij in de keuze van de vakbonden waarmee ze onderhandelen en waarmee ze een cao sluiten. Een zo groot mogelijke steun voor de cao onder het personeel blijft belangrijk, net als nu.

Geen gevolgen voor arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren veranderen niet door de nieuwe wet. Salaris, eindejaarsuitkering of vakantiedagen blijven in de arbeidsovereenkomst zoals ze zijn. In nieuwe cao’s kunnen werkgevers en vakbonden wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden afspreken.

Voor wie geldt de nieuwe wet?

De nieuwe wet geldt voor de meeste ambtenaren. Medewerkers van overheidswerkgevers die nu al een arbeidsovereenkomst hebben, komen erbij. Dit zijn medewerkers van:

 • De Nederlandsche Bank;
 • Sociale Verzekeringsbank;
 • UWV.

Enkele groepen vallen juist niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Zij krijgen niet te maken met het arbeidsrecht, maar houden hun oude positie. Dit zijn onder andere:

 • medewerkers van politie en defensie;
 • rechters en officieren van justitie;
 • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Wanneer gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in?

In veel wet- en regelgeving zijn aanpassingen nodig. De werkgevers moeten de nieuwe regels doorvoeren in hun organisatie. Het plan is dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingaat op 1 januari 2020. Dit staat in een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Toolkit voor werkgevers

Bent u werkgever en krijgt u te maken met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Dan kunt u voor uw communicatie daarover gebruikmaken van een toolkit met daarin:

 • de kernboodschap;
 • het nieuwsbericht;
 • achtergronden bij de wet;
 • een uitgebreide Q&A.

Documenten

Q&A Wnra voor werkgevers
Krijgt u als werkgever vragen over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Dan kunt u gebruikmaken van de uitgebreide…
Publicatie | 25-01-2017

 

Nieuwsbericht Wnra voor werkgevers
Krijgt u als werkgever te maken met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Dan kunt u voor uw communicatie gebruikmaken…
Publicatie | 08-11-2016

 

Kernboodschap Wnra
Bent u werkgever en krijgt u te maken met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Dan kunt u voor de kernboodschap van…
Publicatie | 08-11-2016

 

Achtergrond Wnra voor werkgevers
Als werkgever kunt u voor uw communicatie over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gebruikmaken van enkele…
Publicatie | 08-11-2016