0

Nieuwe rechtspositie ambtenaren

Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Voor ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht. Net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel. Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020.

Speciale status ambtenaren blijft

De ambtelijke status verdwijnt niet. Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever blijft ambtenaar. De overheid is er voor het algemene belang. Daarom blijven de speciale regels voor ambtenaren bestaan. Deze komen te staan in een nieuwe Ambtenarenwet met daarin regels voor ambtenaren, bijvoorbeeld over:

 • geheimhoudingsplicht;
 • verbod om giften aan te nemen;
 • de plicht andere functies te melden.

Arbeidscontract in plaats van aanstelling

De aanstelling voor ambtenaren verdwijnt. Ambtenaren krijgen een arbeidscontract, net als werknemers in het bedrijfsleven. Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) komen in plaats van rechtspositieregelingen.

Private arbeids- en ontslagrecht voor ambtenaren

Voor ambtenaren gaat het private arbeids- en ontslagrecht gelden. Dit betekent dat een ambtenaar bij onenigheid met zijn werkgever of bij ontslag naar de kantonrechter gaat. Hij kan niet langer in bezwaar bij de eigen werkgever en in beroep bij de bestuursrechter. Voor ontslag moeten het UWV of de kantonrechter toestemming geven. De procedure bij ontslag verandert dus, maar de werkgever moet nog steeds een goede reden hebben voor ontslag. Net als onder het ambtenarenrecht.

Collectieve arbeidsvoorwaarden (cao’s)

De arbeidsvoorwaarden worden in het overleg van werkgevers en vakbonden besproken en vastgelegd in cao’s. De overheidswerkgevers zijn straks vrij om wel of niet een cao te sluiten, net als marktwerkgevers. Ook zijn ze vrij in de keuze van de vakbonden waarmee ze onderhandelen en waarmee ze een cao sluiten. Een zo groot mogelijke steun voor de cao onder het personeel blijft belangrijk, net als nu.

Geen gevolgen voor arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren veranderen niet door de nieuwe wet. Salaris, eindejaarsuitkering of vakantiedagen blijven in de arbeidsovereenkomst zoals ze zijn. In nieuwe cao’s kunnen werkgevers en vakbonden wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden afspreken.

Voor wie geldt de nieuwe wet?

De nieuwe wet geldt voor de meeste ambtenaren. Medewerkers van overheidswerkgevers die nu al een arbeidsovereenkomst hebben, komen erbij. Dit zijn medewerkers van:

 • De Nederlandsche Bank;
 • Sociale Verzekeringsbank;
 • UWV.

Enkele groepen vallen juist niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Zij krijgen niet te maken met het arbeidsrecht, maar houden hun oude positie. Dit zijn onder andere:

 • medewerkers van politie en defensie;
 • rechters en officieren van justitie;
 • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Wanneer gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in?

In veel wet- en regelgeving zijn aanpassingen nodig. De werkgevers moeten de nieuwe regels doorvoeren in hun organisatie. Het plan is dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingaat op 1 januari 2020. Dit staat in een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Toolkit voor werkgevers

Bent u werkgever en krijgt u te maken met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Dan kunt u voor uw communicatie daarover gebruikmaken van een toolkit met daarin:

 • de kernboodschap;
 • het nieuwsbericht;
 • achtergronden bij de wet;
 • een uitgebreide Q&A.

Documenten

Q&A Wnra voor werkgevers
Krijgt u als werkgever vragen over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Dan kunt u gebruikmaken van de uitgebreide…
Publicatie | 25-01-2017

 

Nieuwsbericht Wnra voor werkgevers
Krijgt u als werkgever te maken met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Dan kunt u voor uw communicatie gebruikmaken…
Publicatie | 08-11-2016

 

Kernboodschap Wnra
Bent u werkgever en krijgt u te maken met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Dan kunt u voor de kernboodschap van…
Publicatie | 08-11-2016

 

Achtergrond Wnra voor werkgevers
Als werkgever kunt u voor uw communicatie over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gebruikmaken van enkele…
Publicatie | 08-11-2016

0

Nieuwe regels ontslagrecht sinds 1 juli 2015

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers. De regels zijn eerlijker en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan.

Ontslagrecht sinds 1 juli 2015

Het nieuwe ontslagrecht geldt bij ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn gestart. De nieuwe regels gelden ook voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn afgelopen.

Oud ontslagrecht: regels

In sommige gevallen kan het oude ontslagrecht nog gelden. Dit is het geval als:

 • De arbeidsovereenkomst vóór 1 juli 2015 is opgezegd, maar is geëindigd op of na 1 juli 2015.
 • Het verzoek om toestemming voor opzegging aan UWV is ingediend voor 1 juli 2015. Het oude ontslagrecht geldt dus ook als UWV op of na 1 juli 2015 heeft beslist. Daardoor eindigt de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015.
 • De werkgever de kantonrechter vóór 1 juli 2015 heeft verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 ontbonden.

Ontslagroute

Voordat u ontslag krijgt, controleert UWV of de kantonrechter of is voldaan aan de regels om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit heet de preventieve toets. UWV beoordeelt of er een redelijke grond is voor het ontslag en of herplaatsing nog mogelijk is.
Sinds 1 juli 2015 is de ontslagroute afhankelijk van de reden voor ontslag:

Ontslag via UWV:

 • ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • bedrijfseconomisch ontslag. Bij deze vorm van ontslag kan de preventieve toets ook worden uitgevoerd door een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige cao-commissie.

Ontslag via kantonrechter:

 • Ontslag om alle andere redenen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of vanwege onvoldoende functioneren.

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt nog steeds samen met uw werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Dit kan alleen schriftelijk. U spreekt samen af hoe het ontslag wordt afgehandeld. Bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele vergoeding voor ontslag. U heeft daarna een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze bedenktijd mag u schriftelijk terugkomen op het ontslag. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Uw werkgever moet u in de beëindigingsovereenkomst op de bedenktijd wijzen. Doet uw werkgever dit niet? Dan heeft u een bedenktijd van 21 dagen.

Transitievergoeding

Vaste en tijdelijke werknemers krijgen sinds 1 juli 2015 bij ontslag een vergoeding. Dit heet een transitievergoeding. De werknemer moet 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. Een andere voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Of dat de werkgever een tijdelijk contract niet wil verlengenen of een nieuw contract wil aangaan. Neemt u zelf ontslag omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar handelde  of ernstig verwijtbaar nalatig was? Dan heeft u ook recht op een transitievergoeding.

Inzetten transitievergoeding

U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing of begeleiding bij de overstap naar een andere baan. Dit is niet verplicht. Ook kunt u met uw werkgever in de aanloop naar het ontslag afspreken dat u een cursus gaat doen. De door de werkgever gemaakte kosten kunnen dan in mindering op de transitievergoeding worden gebracht.

Heeft uw werkgever tijdens uw dienstverband kosten gemaakt om uw bredere inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen deze kosten ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. U moet hiermee instemmen.

Transitievergoeding: collectieve afspraken

Soms zijn er in collectief verband afspraken gemaakt over vergoedingen of voorzieningen waar u bij (dreigend) ontslag gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld in een sociaal plan (al dan niet in de vorm van een cao). Tot uiterlijk 1 juli 2016 geldt een overgangsperiode voor vergoedingen en voorzieningen in collectieve afspraken met verenigingen van werknemers. Tijdens deze overgangsperiode heeft u nog geen recht op een transitievergoeding.

Transitievergoeding: belasting

De belastingdienst ziet de transitievergoeding als een vorm van loon uit vroegere dienstbetrekking. De werkgever moet volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op het loon.

Transitievergoeding: hoogte

Wilt u een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding? Vul dan de rekentool transitievergoeding in. Er is een tool transitievergoeding voor werknemers en een tool transitievergoeding voor werkgevers. Let op: de transitievergoeding geeft een idee. De werkelijke vergoeding kan anders uitvallen.

Proceduretijd in mindering brengen op opzegtermijn

De procedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd bij UWV wordt in mindering gebracht op de opzegtermijn die uw werkgever moet hanteren. Wel moet 1 maand opzegtermijn overblijven. Bij ontslag via de kantonrechter houdt de kantonrechter rekening met de opzegtermijn. De kantonrechter brengt de proceduretijd in mindering op de opzegtermijn. Ook bij ontslag via de kantonrechter moet minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Ontslag: hoger beroep en cassatie

Als de werkgever of de werknemer het niet eens is met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, kan daartegen hoger beroep en cassatie worden ingesteld.

0

Onderzoekster krijgt ontslag bij de politieacademie

RTV Drenthe | De onderzoeksleidster die onderzoek deed voor de provincie Groningen, krijgt ontslag bij de Politieacademie. Ze wordt per 1 november op straat gezet wegens ernstig plichtsverzuim.

Er liep een disciplinair onderzoek bij de politie tegen de onderzoeksleidster van recherchebureau Marple, voorheen Buro Suver. Ze deed haar particuliere recherchewerk naast haar functie bij de Politieacademie en had daar geen toestemming voor. Dat werd onthuld door RTV Drenthe.

Misstappen
Het Buro Suver, onderdeel van het omstreden recherchebureau Marple, heeft voor de provincie Groningen vier tot vijf onderzoeken gehouden naar mogelijke misstappen van ambtenaren. Het gaat daarbij onder meer om een onderzoek naar twee medewerkers die het geld van de verkoop van haardhout in eigen zak zouden hebben gestoken. Bij een ander onderzoek gaat het om een rattenvanger die tijdens zijn werk iemand zou hebben mishandeld. In Drenthe leidde een vergelijkbaar onderzoek naar een ambtenaar tot een politieke affaire.

In strijd met integriteitsbeleid
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zei in augustus al dat de onderzoeksleidster in de fout is gegaan. Volgens Opstelten was het recherchewerk ‘in strijd met het integriteitsbeleid’. Universitair docent strafrecht Nico Kwakman van de Rijksuniversiteit Groningen zei ook al dat deze particuliere recherchewerkzaamheden volstrekt strijdig waren met het politiewerk.

Volgens een officiële verklaring van de politie is nu uit nader onderzoek gebleken ‘dat betrokkene gedrag heeft vertoond dat niet voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en integriteit die de organisatie stelt aan haar medewerkers’. De onderzoeksleidster werkte sinds 2006 bij de Politieacademie.


Bron: RTV Drenthe | 9 oktober 2014


Op 3 juli 2014 schreef Minister Opstelten in een brief aan de tweede kamer:
140703 - op

0

Onderzoeksleidster fraude-onderzoek provincie 'in de fout'

RTV Drenthe | ASSEN/DEN HAAG – De onderzoeksleidster van het recherchebureau Marple, dat het omstreden fraude-onderzoek bij de provincie Drenthe uitvoerde, is met deze klus flink de fout ingegaan.

Dat zegt minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen, na commotie over het recherchebureau en de omstreden werkwijze om drie provincie-ambtenaren op fraude te betrappen. Volgens Opstelten is het recherchewerk wat de onderzoeksleidster namens het bureau Marple deed, ‘in strijd met het integriteitsbeleid’.

Ze deed deze particuliere rechercheklus in Drenthe, zonder daarvoor toestemming te vragen aan haar baas, de Politieacademie. En als ze wel om toestemming had gevraagd, was die geweigerd. Want medewerkers van de Politieacademie mogen er geen particulier recherchewerk naast doen.

Disciplinair onderzoek

Eerder dit jaar maakte RTV Drenthe al bekend dat er een intern onderzoek naar de onderzoeksleidster werd ingesteld, nadat bleek dat er bij de politie niets bekend was van haar nevenactiviteiten als particulier onderzoekster. Universitair docent strafrecht Nico Kwakman van de Rijksuniversiteit Groningen zei toen ook al dat deze particuliere recherchewerkzaamheden volstrekt strijdig waren met het politiewerk. In zijn beantwoording verklaart minister Opstelten nu dat er een ‘disciplinair onderzoek loopt naar betrokkene’.

Ook was er al forse kritiek op dit bureau Marple, vanwege omstreden onderzoeksmethodes en onjuiste conclusies in het fraudeonderzoek. Inmiddels zijn in deze geruchtmakende fraudezaak, waarbij vier provincie-ambtenaren betrokken waren, door het provinciaal bestuur met alle vier betrokkenen regelingen getroffen.

Kat in de zak

SP-Statenfractievoorzitter Ko Vester komt opnieuw met Statenvragen. Hij vindt het allemaal zeer bedenkelijk, wat hij in de brief van Opstelten leest over Marple-onderzoekster Elsinga. “Iemand die zelf nooit toestemming heeft gevraagd om dit onderzoek te mogen doen, en dus zelf geen enkele integriteit toont, die zou wel in staat zijn de integriteit van provincieambtenaren te beoordelen? En wat deed ze nou eigenlijk bij die Politieacademie, want was ze eigenlijk wel bevoegd tot recherchewerk, had ze wel de kwaliteiten. Dus in hoeverre hebben we een kat in de zak gekocht?”

SP-voorman Vester wil weten of het geld, dat de provincie aan bureau Marple moet betalen niet teruggevorderd kan worden. De provincie moet het bureau 154.000 euro betalen. De provincie wil verder niet op de kwestie ingaan, omdat het een zaak is tussen de onderzoekster en haar werkgever, de Politieacademie.


Bron: RTV Drenthe | 4 augustus 2014

1 2 3