0

Ontslagen NAM-medewerker: Ik ging door een hel en mijn gezin ook

ASSEN – De rechtbank in Assen zat vanmiddag bomvol met collega’s van Bob van Luijk uit Beilen. Van Luijk werd na 31 jaar trouwe dienst plotseling ontslagen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Bob van Luijck is naast business-analist bij de NAM ook nog voorzitter van de FNV kadergroep van de NAM en bestuurder bij een pensioenfonds. De NAM heeft Van Luijk begin oktober op staande voet ontslagen, omdat hij in zijn werk als bestuurder van een pensioenfonds vertrouwelijke informatie zou hebben gedeeld met zijn collega’s van de vakbond FNV. De man loopt door het ontslag een vergoeding mis van meer dan vijf ton.

Ik krijg heel veel steun van collega’s en dat doet me erg goed, want ik ben de afgelopen maanden echt door een hel gegaan. En ik niet alleen, mijn gezin ook.

Bob van Luijk

Gevoelige informatie
De advocaat van Van Luijk betoogde vandaag dat het helemaal niet om gevoelige informatie gaat. “Het gaat om een juridisch uiteenzetting die ook gewoon terug te vinden is op het internet. Het is openbare informatie”, aldus advocaat Van Genderen. Volgens Van Luijk wordt hij bestraft door de NAM, omdat hij mee heeft gewerkt aan een procedure van het FNV bij de Commissie van de Rechten van de Mens. Die procedure gaat over nieuwe, veel slechtere pensioenregelingen die de Shell heeft doorgevoerd. Er zou daarbij mogelijk sprake zijn van leeftijdsdiscriminatie.

Principieel
Op de publieke tribune zaten veel collega-vakbondsleden voor wie deze ontslagzaak een principiële zaak is. “Als dit ontslag wordt bekrachtigd door de rechter, komt het vakbondswerk onder druk te staan. Schandalig dat hij op staande voet wordt ontslagen voor informatie die gewoon op internet is te vinden en die hij alleen met enkele FNV-collega’s deelde. Voor ons is het simpel: zo’n aanval op onze leden accepteren wij niet”, aldus FNV-bestuurder Mariëtte Patijn.

Microscopisch
Alle details van het onderzoek en van de informatie die zou zijn gelekt weren tijdens de zitting besproken, De NAM pareerde alle argumenten van de advocaat van Van Luijk. “Je moet deze zaak niet microscopisch benaderen. Het gaat om de informatie die is gelekt naar de vakbondsleden. Daar is Van Luijk in de fout gegaan”, aldus advocaat Sagel van de NAM.

Oplossing
De rechtbank doet over vier weken uitspraak of het ontslag van Van Luijk moet worden teruggedraaid of niet. Tenzij Van Luijk en de NAM zelf nog met een oplossing komen. Beide partijen geven die oplossing, naar alles wat er is gebeurd, nog een hele kleine kans.

0

Technische wijzigingen in Ontslagregeling en Regeling UWV Ontslagprocedure

Op 17 december 2015 zijn technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure gepubliceerd. Deze houden verband met de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die via de Verzamelwet SZW 2016 zijn gerealiseerd en per 1 januari 2016 in werking treden. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt enige andere technische aanpassingen te doen.

De wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure treden eveneens per 1 januari 2016 in werking.

In de Ontslagregeling worden nadere regels gesteld in verschillende onderdelen van het ontslagrecht, dat sinds 1 juli 2015 geldt. Dit betreft onder meer regels met betrekking tot herplaatsing en de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag, alsmede regels met betrekking tot de transitievergoeding als een kleine werkgever werknemers wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen Ook worden in de Ontslagregeling nadere regels gesteld met betrekking tot het eerst beëindigen van andere arbeidsrelaties, alvorens toestemming kan worden verleend voor opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Via de Verzamelwet SZW 2016 is onder meer een wijziging aangebracht in het Burgerlijk Wetboek (BW) waardoor het referentiemoment voor beoordeling of sprake is van een kleine werkgever is gewijzigd. Dit werkt door in de Ontslagregeling. Verder is hierbij geregeld dat bij het bepalen of sprake is van een kleine werkgever, ook de bij die werkgever werkzame payrollwerknemers moeten worden meegeteld. Verder is in het BW opgenomen dat geen toestemming voor opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verleend als niet eerst afscheid is genomen van AOW-gerechtigden. Ook dit werkt door in de regels met betrekking tot de ontslagvolgorde zoals opgenomen in de Ontslagregeling. Zo is een rangorde aangebracht in arbeidsrelaties die eerst moeten worden beëindigd. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt te regelen hoe moet worden bepaald welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt als het afspiegelingsbeginsel geen uitsluitsel geeft, omdat in die berekening twee of meer leeftijdscategorieën aangemerkt worden waarbinnen een werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Tot slot is een klein aantal verduidelijkingen aangebracht.

In de Regeling UWV Ontslagprocedure worden regels gesteld voor de procedure tot het verlenen van toestemming door UWV voor een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en de hierbij te hanteren termijnen. Hierin is onder meer geregeld dat UWV geen toestemming voor opzegging verleent als uit een verzoek daartoe of tijdens de behandeling daarvan blijkt dat sprake is van een opzegverbod. UWV verleent wel toestemming als redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop het UWV beslist op het verzoek niet meer geldt.

Via de Verzamelwet SZW 2016 zijn deze regels opgenomen in het BW, zodat dit artikel uit de Regeling UWV Ontslagprocedure wordt geschrapt.

0

Nieuwe regels ontslagrecht sinds 1 juli 2015

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers. De regels zijn eerlijker en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan.

Ontslagrecht sinds 1 juli 2015

Het nieuwe ontslagrecht geldt bij ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn gestart. De nieuwe regels gelden ook voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn afgelopen.

Oud ontslagrecht: regels

In sommige gevallen kan het oude ontslagrecht nog gelden. Dit is het geval als:

  • De arbeidsovereenkomst vóór 1 juli 2015 is opgezegd, maar is geëindigd op of na 1 juli 2015.
  • Het verzoek om toestemming voor opzegging aan UWV is ingediend voor 1 juli 2015. Het oude ontslagrecht geldt dus ook als UWV op of na 1 juli 2015 heeft beslist. Daardoor eindigt de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015.
  • De werkgever de kantonrechter vóór 1 juli 2015 heeft verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 ontbonden.

Ontslagroute

Voordat u ontslag krijgt, controleert UWV of de kantonrechter of is voldaan aan de regels om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit heet de preventieve toets. UWV beoordeelt of er een redelijke grond is voor het ontslag en of herplaatsing nog mogelijk is.
Sinds 1 juli 2015 is de ontslagroute afhankelijk van de reden voor ontslag:

Ontslag via UWV:

  • ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • bedrijfseconomisch ontslag. Bij deze vorm van ontslag kan de preventieve toets ook worden uitgevoerd door een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige cao-commissie.

Ontslag via kantonrechter:

  • Ontslag om alle andere redenen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of vanwege onvoldoende functioneren.

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt nog steeds samen met uw werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Dit kan alleen schriftelijk. U spreekt samen af hoe het ontslag wordt afgehandeld. Bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele vergoeding voor ontslag. U heeft daarna een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze bedenktijd mag u schriftelijk terugkomen op het ontslag. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Uw werkgever moet u in de beëindigingsovereenkomst op de bedenktijd wijzen. Doet uw werkgever dit niet? Dan heeft u een bedenktijd van 21 dagen.

Transitievergoeding

Vaste en tijdelijke werknemers krijgen sinds 1 juli 2015 bij ontslag een vergoeding. Dit heet een transitievergoeding. De werknemer moet 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. Een andere voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Of dat de werkgever een tijdelijk contract niet wil verlengenen of een nieuw contract wil aangaan. Neemt u zelf ontslag omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar handelde  of ernstig verwijtbaar nalatig was? Dan heeft u ook recht op een transitievergoeding.

Inzetten transitievergoeding

U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing of begeleiding bij de overstap naar een andere baan. Dit is niet verplicht. Ook kunt u met uw werkgever in de aanloop naar het ontslag afspreken dat u een cursus gaat doen. De door de werkgever gemaakte kosten kunnen dan in mindering op de transitievergoeding worden gebracht.

Heeft uw werkgever tijdens uw dienstverband kosten gemaakt om uw bredere inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen deze kosten ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. U moet hiermee instemmen.

Transitievergoeding: collectieve afspraken

Soms zijn er in collectief verband afspraken gemaakt over vergoedingen of voorzieningen waar u bij (dreigend) ontslag gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld in een sociaal plan (al dan niet in de vorm van een cao). Tot uiterlijk 1 juli 2016 geldt een overgangsperiode voor vergoedingen en voorzieningen in collectieve afspraken met verenigingen van werknemers. Tijdens deze overgangsperiode heeft u nog geen recht op een transitievergoeding.

Transitievergoeding: belasting

De belastingdienst ziet de transitievergoeding als een vorm van loon uit vroegere dienstbetrekking. De werkgever moet volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op het loon.

Transitievergoeding: hoogte

Wilt u een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding? Vul dan de rekentool transitievergoeding in. Er is een tool transitievergoeding voor werknemers en een tool transitievergoeding voor werkgevers. Let op: de transitievergoeding geeft een idee. De werkelijke vergoeding kan anders uitvallen.

Proceduretijd in mindering brengen op opzegtermijn

De procedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd bij UWV wordt in mindering gebracht op de opzegtermijn die uw werkgever moet hanteren. Wel moet 1 maand opzegtermijn overblijven. Bij ontslag via de kantonrechter houdt de kantonrechter rekening met de opzegtermijn. De kantonrechter brengt de proceduretijd in mindering op de opzegtermijn. Ook bij ontslag via de kantonrechter moet minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Ontslag: hoger beroep en cassatie

Als de werkgever of de werknemer het niet eens is met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, kan daartegen hoger beroep en cassatie worden ingesteld.

0

FNV: Ontslagen TSN Thuiszorg tonen funest kabinetsbeleid

De 650 ontslagen bij TSN Thuiszorg tonen aan dat het kabinetsbeleid funest is voor de zorg en de werkgelegenheid in die sector. FNV eist dat staatssecretaris Van Rijn ingrijpt en dat hij en minister Schippers stoppen met de ‘goednieuwsshow’ over hun zorgbeleid. Vorige week maakte de staatssecretaris nog bekend dat de zorgverschuiving ‘beheerst’ was verlopen.

FNV-bestuurder Gijs van Dijk: “De keiharde werkelijkheid is dat ouderen aan hun lot worden overgelaten en dat tienduizenden zorgverleners hun werk verliezen. Het kabinet kan niet langer wegkijken.” De FNV gaat de komende tijd door met acties in de zorg.

Medewerkers in de zorg voeren al langere tijd acties tegen de grove kabinetsbezuinigingen. Die acties hebben al succes gehad, zo is er extra geld beschikbaar gekomen, maar niet genoeg om de problemen op te lossen. Desondanks zetten gemeenten alsnog het mes in de zorg. Overal in Nederland verliezen kwetsbare mensen hun zorg en raken zorgverleners hun werk kwijt.

“Verzorgingshuizen worden gesloten, omdat het kabinet wil dat mensen langer thuis blijven wonen. Maar tegelijkertijd snijdt het kabinet fors in de zorg bij de mensen thuis. Dat is een onmogelijke situatie”, aldus Van Dijk.

Bij TSN Thuiszorg verdwijnen 650 banen en nog eens 4.300 mensen moeten op korte termijn salaris inleveren, volgens de organisatie een direct gevolg van het huidige kabinetsbeleid. De FNV vindt het onacceptabel dat de kabinetsmaatregelen deze zorgmedewerkers zo hard raken. De vakbond gaat op korte termijn in overleg met TSN over de ontstane situatie.

De afgelopen tijd heeft FNV in verschillende gemeenten zorgtribunalen georganiseerd. Er kwamen honderden meldingen binnen van mensen die in de knel raken doordat zij geen zorg meer krijgen. De ontslagenteller in de zorg staat inmiddels op zo’n 30.000 mensen die hun werk verliezen als gevolg van het kabinetsbeleid.

De FNV voert vanmiddag (woensdag red.) vanaf 16.00 uur actie tegen de bezuinigingen in de thuiszorg in de gemeente Berkelland. Ook daar dreigen honderden ontslagen te vallen en blijven mensen verstoken van goede zorg als gevolg van dit kabinetsbeleid. Ook in Berkelland dreigen TSN-medewerkers hun baan te verliezen.

Zorgverleners en andere FNV-leden uit het hele land zullen op 1 mei in Amsterdam actie voeren voor echte banen. De FNV roept iedereen, die het hier mee eens is, op om op 1 mei naar Amsterdam te komen. Voor een luid en duidelijk signaal op de ‘Dag van de Echte banen’.

Bron: FNV, 22 april 2015

0

TSN THUISZORG GEDWONGEN TOT DRASTISCHE MAATREGELEN

DEN HAAG, 22 april – De thuishulp voor 220.000 kwetsbare mensen staat acuut op het spel. Tienduizenden banen staan op punt van verdwijnen, ook bij TSN Thuiszorg. Directeur Zion Jongstra vindt dit schandalig en onnodig: “Een oplossing waarbij de gewenste bezuinigingen op verantwoorde wijze behaald worden ligt binnen handbereik. Staatssecretaris Van Rijn heeft de sleutel in handen. Hij kent deze oplossing maar moet dan wel nu ingrijpen. Doet hij dat niet snel, dan voltrekt zich een sociaal slagveld.”

De grootste thuiszorgorganisatie van Nederland maakte vandaag bekend ongekend zware maatregelen te moeten nemen. Directeur Jongstra: “Het desastreuze beleid van staatssecretaris Van Rijn dwingt ons strikt te gaan belonen conform cao. Dit betekent dat TSN de beloning van zo’n 30% van de medewerkers fors zal verlagen. Het betreft 4.300 medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij het door gemeenten geboden tarief nu veel lager ligt dan de loonkosten. TSN moet hier nu ruim 5 euro per gewerkt uur op toeleggen. Wij betreuren het deze medewerkers die zulk belangrijk werk doen minder te gaan belonen, maar hebben geen andere keus. Wij kunnen deze verliezen niet langer dragen. In gemeenten die helemaal stoppen met de financiering van de thuishulp moet TSN helaas 650 medewerkers ontslag aanzeggen.”

Race to the bottom

Zion Jongstra spreekt van een ‘race to the bottom’. “De staatssecretaris legt gemeenten bezuinigingen op”, legt hij uit. “Veel gemeenten doen daar een flinke schep bovenop en verlagen de vergoeding voor thuiszorg soms drastisch. Het recente rapport ‘De Bodem Bereikt’ van onderzoeksbureau Berenschot wijst uit dat sinds 2007 de tarieven voor thuiszorg met 25 procent zijn gedaald! Thuiszorg in loondienst wordt zo onmogelijk gemaakt. Professionele thuiszorgorganisaties zoals TSN worden gedwongen onder de kostprijs te werken. Dat kunnen deze organisaties niet lang volhouden. Kind van de rekening zijn de kwetsbare ouderen.”

Beter én goedkoper

Jongstra hamert erop dat duurzame oplossingen binnen handbereik liggen. Hij maant staatssecretaris Van Rijn om zijn beleid nu aan te passen. “Laat duidelijk zijn dat ik heel goed begrijp dat er in de thuiszorg bezuinigd moet worden, maar visieloos snoeien veroorzaakt momenteel een sociaal slagveld. Het kan nota bene veel eenvoudiger én beter. We denken en werken nu veel te veel in kokers, wat tot bureaucratie en een enorme geldverspilling leidt. Gelukkig zijn er ook gemeenten die samen met zorgaanbieders de thuishulp wél slim organiseren en tegelijkertijd bezuinigingen realiseren. Zij zijn een goed voorbeeld voor andere gemeenten. De staatssecretaris weet dat en moet direct ingrijpen. Hij kan bijvoorbeeld via een Algemene Maatregel van Bestuur minimumtarieven opleggen en/of gemeenten verbieden om thuishulp te schrappen. En hij kan de gemeenten die het wél goed hebben geregeld tot voorbeeld stellen. Het is nog niet te laat. Wij geven niet op, maar het is een paar tellen voor twaalf.”

Bron: Persbericht TSN, 22 april 2015

1 2 3